با توجه به توانایی ها و کاربرد های قالب و سرویس پینکوب در سطح جهانی مراحل ترجمه و چند زبانه سازی قالب پینکوب و سرویس آن در درست انجام است.

در حال حاضر قالب پینکوب از زبان انگلیسی بطور کامل پشتیبانی می کند اما هنوز استایل مناسب زبان های چت به راست برای پینکوب بوجود نیامده که مراحل رفع این مشکل آغاز شده. پس از تکمیل پشیبانی از زبان های چپ به راست مراحل ترجمه پینکوب به زبان ترکی (Turkish) آغاز خواهد در این زمینه روی کمک شما مخاطبین ترک زبان در گیت هاب حساب باز کرده ایم!