هواپیمای آتش نشان

تصویری از یک هواپیما در حال تخلیه مواد اطفای حریق روی جنگل