کوآلا

تصویری از یک کوآلا که بر روی یک شاخه در آرامش خوابیده است.