راهرو

تصویر از یک راهرو با دیوار های شیشه ای و سقفی آبی رنگ