تهران و هوای بارانی

این روزهای پاییزی تهران با آب و هوایی بارانی از همیشه زیبا تر است