سحرگاه جاده

این تصویر آدمی را بفکر می برد آنقدر عمیق که حتی نمی توان از افکار چیزی بر زبان آورد.