لوگوی گروه بازسازی و طراحی دکوراسیون روشا

استفاده از نماد آجر و حرف R