مسجد نصیرالملک واقع در شیراز

عکاس: محمدرضا دومیری گنجی