خانم عکاس

تصویری از یک دختر جوان با دوربین عکاسی که جلو چهره خود قرار داده