اقیانوس

تصویری از دید سرنشین یک قایق از دریا و صخره های کرانه ی آن