شهر مدرن

انعکاس تصویر یک ساختمان در ساختمان با نما شیشه ای