دریاچه، ما دوتا تنها!

تصویر دختری روی یک قایق شناور در وسط یک دریاچه