هیپستر

مردی در حالت ایستاده با پس زمینه کرکره زرد زنگ مغازه