تنها در ساحل

تصویری از یک مرد در ساحل از نمای بالا