کشتی به گل نشتسته

تصویری از یک کشتی قدیمی و مخروبه در ساحل