دخترک

تصویر کلوز آپ دختر که روی آسفالت خیابان دراز کشیده