دختر و مشعل

تصویر دختر جوان در حالی که یک مشعل را در فضایی تاریک بدست دارد.