جوانی

تصویری از یک دختر ایرانی با چهره خندان در حالی که روی نیمکت نشسته.

عکاس امیر طاهری