لامپ

تصویری از یک چراغ روشن همراه با زمینه ای از لامپ هایی دیگر که در فاصله ای دور قرار دارند