شیر و آب

با خدا سخن که بگوییم، دعا کرده ایم. خدا با ما سخن که بگوید، دیوانه ایم! اکنون آنها به علم ایمان دارند. خنده دار است…