جاده در گذر

انگار دلمو صدا زد! می گفت بیا! بیا تا بی انتها…

رنگ بندی: