• 1000 تومان

تبلیغات آزاد

از این پس می توانید تصویر محصولات خود را در پینکوب قرار داده، قیمت آن را به تومان قید کنید و سپس لینک محصول را به آن اضافه کنید. همانند چیزی که در اینستاگرام نیز شاهد آن هستید.