اتوبان

تصویر بزرگراهی در تهران – عکاس علیرضا عطاری