اولین سرویس اشتراک گذاری آزاد تصاویر

مجوز پینکوب

تمام تصاویری که در پینکوب منتشر می شود را می توان به رایگان مورد استفاده قرار داد. می توانید از آنها برای کاربرد های تجاری و غیر تجاری استفاده کنید. لازم نیست از پینکوب یا عکاس برای اینکار کسب اجازه کنید و حتی لازم نیست به آنها اعتبار دهید (برای مثال نام عکاس را قید کنید) اگرچه در این صورت سپاسگزار خواهیم بود.

در واقع پینکوب، مجوز فسخ ناشدنی و بدون محدودیتی (زمانی، مکانی و اشخاص) برای دانلود، رونوشت، ویرایش، توزیع، نمایش و استفاده از تصاویر ذخیره شده در پینکوب را مشمول مقاصد تجاری و بدون نیاز به کسب اجازه از عکاس یا ذکر نام ایشان یا نسبت دادن به وی یا پینکوب در تمامی موارد مذکور برای عکاس، در اختیار شما قرار می دهد. این مجوز شامل حق دریافت و تفصیر تصاویر از پینکوب برای ایجاد سرویسی مشابه به آن را برای رقابت با آن نمی شود.

تذکر: این مجوز شامل تصاویر منتشر شده در فروشگاه پینکوب نمی شود!


رفتن به بالا